Запослени Прекршајног суда у Сомбору

У Прекршајном суду у Сомбору има укупно 39 запослених. Поред судија, судијских помоћника, судске управе, приправника и волонтера, запослено је 26 државних службеника и намештеника који су распоређени на следећа радна места:


Финансијска служба

Шеф финансијске службе

Организује и руководи радом рачуноводства и обезбеђује законитост рада, организује целокупно-материјлно пословање суда, саставља финансијски план, периодични обрачун и завршни рачун суда, води буџетско књиговодство, стара се о благовремоном обезбеђењу потребних средстава за текуће послове суда и њихово наменско коришћење, стара се о благовременом измирењу законских и уговорених обавеза суда, израђује извештаје о материјалном – финансијском пословању суда и доставља их надлежним органима, обавља и друге послове по налогу председника суда.

Шеф финансијске службе у Прекршајном суду у Сомбору је Жељко Илић.

ИТ сектор

Техничар за ИТ подршку

Инсталира и одржава системски и комуникациони софтвер, рачунарке мреже, рачунаре, штампаче и другу периферну опрему, инсталира и одржава активну и пасивну комуникациону опрему, администрира LAN мрежу у суду, пружа основно упознавање корисника са начином рада рачунара у сврху обављања посла као и начином рада на интернету и коришћење апликација на интернету, примњује ативирусне заштите, израђује пратећу документацију, администрира јединствену апликацију Прекршајних судова Србије и остале апликације које се користе у сврху рада суда и помаже у уносу података и обуци корисника, помаже у спровођењу статистичких послова и израђује статистичке извештаје, обавља и друге послове по налогу председника суда.

Техничар за ИТ подршку у Прекршајном суду у Сомбору је Горан Максимовић.


Писарница и референти

Уписничар

Прима захтеве за покретање прекршајног поступка, жалбе и друге поднеске, води одговарајуће уписнике као и остале помоћне књиге у складу са пословником, формира предмете, задужује поднеске, предмете и остала писмена, разводи предмете, води евиденцију примљених решених и нерешених предмета, обавља послове у вези припреме, сређивања и улагања предмета за архиву и обавља друге послове по налогу шефа одсека писарнице и председника суда.

Уписничари у Прекршајном суду у Сомбору су:

Верона Ханцко
Јелица Ђенеш Лукшић
Љубица Митровић

Референт експедиције

Врши пријем поште и разврстава исту, врши доставу замолница, другостепених одлука, улаже доставнице и уплатнице, доставља правноснажне пресуде странкама, надлежним органима и заинтересованим лицима, уз консултације са судијом упућује замолнице другим судовима за уручење пресуда и других писмена, евидентира уложене жалбе и предмет доставља судији на увид, по налогу шефа одсека писарнице обавља послове у вези припреме, сређивања и улагања предмета за архиву, прима писмена за експедовање и уписује их у поштанске књиге, организује нихово сређивање и отпремање и обавља друге послове по налогу шефа одсека писарнице и председника суда.

Референти експедиције у Прекршајном суду у Сомбору су:

Смиљана Новаковић
Татјана Кондић

Референт на извршним предметима

Извршава правноснажне пресуде, доставља пресуде на принудно извршење надлежним судовима, евидентира извршене пресуде и припрема их за архиву, спроводи извршење заштитних мера и трошкова прекршајног поступка, води одговарајуће помоћне књиге, евидентира промене у поступку извршења, води посебну евиденцију о предметима у којима су изречене казне затвора, спроводи поступак извршења пресуда других прекршајних судова и органа управе када је извршење ових решења у надлежности овог суда, обавља и друге послове по налогу шефа одсека писарнице и председника суда.

Референти на извршним предметима у Прекршајном суду у Сомбору су:

Верица Марјановић
Ливија Печи
Мирјана Бурсаћ
Светлана Кутина
Слободан Новаковић

Записничар

По годишњем распореду послова обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад судији код кога је распоређен, пише записнике на суђењима, позиве за рочишта, доставнице и повратнице, обавља послове по диктату код судије, води рачуна о уредности списа, попуњава наредбе за довођење, решења о исплати сведоцима и др., дежура са судијом по плану дежурства, врши препис текстова и рукописа и израћује све врсте табела, стара се о савременом обликовању текста, припрема и штампа завршене материјале, стара се о чувању и преносу података, исправности биротехничке опреме и рационалном коришћењу канцеларијског и другог потрошног материјала, води евиденцију о свом раду, обавља и друге послове по налогу судије и председника суда.

Записничари у Прекршајном суду у Сомбору су:

Валентина Поповић
Гордана Волић
Гордана Марјановић
Даниела Родић
Дубравка Јаковић
Кристина Тот
Љиљана Болић
Марина Мишчевић
Рената Ивановић

Архивар

Стара се о чувању предмета у архиви у складу са Судским пословником. Води прописане књиге архивираних предмета. Води главну књигу архиве. Води књигу примљених и издатих предмета из архиве. Предузима мере за враћање издатих предмета из архиве, о чему води евиденцију. Поступа по налозима за издавање предмета. Странкама даје на увид списе и наплаћује таксу за издате фотокопије из списа предмета и контролише наплату судске таксе. Стара се да архивирани предмети буду заштићени од влаге и пожара, те обезбеђени од оштећења, уништења и крађе. Чува уписнике и именике из ранијих година ако нису потребни за текући рад. Обавља и друге послове из делокруга писарнице и друге послове по налогу председника суда.

Архивар у Прекршајном суду у Сомбору је Ливија Рееб.


Намештеници

Достављач

Врши доставу писмена странкама и другим учесницима у прекршајном поступку у скаладу са одредбама закона, као и када је потребно хитно извршити уручење писмена или када достава писмена није могла бити извршена из било ког разлога преко ПТТ службе, врши доставу свих писмена подносиоцима захтева непосредним путем преко интерних доставних књига, врши доставу писмена другим државним органима и институцијама, преузима пристглу пошту у ПТТ служби за прекшајни суд, обавља и друге послове по налогу судије, шефа одсека писарнице и председника суда.

Достављачи у Прекршајном суду у Сомбору су:

Данијела Милковић
Радивој Банда

Правосудна стража

Утврђује идентитет и разлоге доласка лица у зграду суда, по потреби претреса лица и ствари и одузима предмете којима би се могла угрозити безбедност лица и имовине, забрањује улазак у зграду суда лицу са оружијем, опасним оруђем, под дејством алкохола или других омамљивих средстава, забрањује неовлашћеном лицу улазак у зграду суда у радно време и улаз одрђене просторије, удаљава из зграде лица која се не придржавају његове забране или ометају ред и мир или чине прекршаје из јавног реда и мира и о томе одмах обавештава органе унутрашњих послова, штити од напада зграду суда, другим радњама штити имовину и лица у згради, чува и одржава и технички исправном стању ватрено оружје и муницију, сачињава писмени извештај у случају средстава принуде у који уноси податке о лицу против кога је средство принуде употребљено и разлозима за употребу, обавља друге послове по налогу секретара суда и председника суда.

Правосудни стражари у Прекршајном суду у Сомбору су:

Дејан Сурла
Јанко Кнежевић

Спремачица

Одржава хигијену у свим просторијама суда, пријављује уочене недостатке и кварове у згради суда, требује материјал и средства за одржавање хигијене и одговра за потрошњу истог, обавља друге послове по налогу секретара суда и председника суда.

Спремачица у Прекршајном суду у Сомбору је Соња Радошевић.