Судска управа Прекршајног суда у Сомбору

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

Судску управу Прекршајног суда у Сомбору чине:

• Председник суда, Снежана Николајев

Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника.

За заменика председника суда одређена је судија Софија Бранков, која замењује председника суда у случају спречености или одсутности.

• Секретар суда, Горан Ђокић

Секретар суда помаже председнику у вршењу послова управе суда, у складу са законом, Судским пословником и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Прекршајног суда у Сомбору.

• Административно-технички секретар, Ерика Ђурков

Обавља административно-техничке послове за председника суда.