Zaposleni Prekršajnog suda u Somboru

U Prekršajnom sudu u Somboru ima ukupno 39 zaposlenih. Pored sudija, sudijskih pomoćnika, sudske uprave, pripravnika i volontera, zaposleno je 26 državnih službenika i nameštenika koji su raspoređeni na sledeća radna mesta:


Finansijska služba

Šef finansijske službe

Organizuje i rukovodi radom računovodstva i obezbeđuje zakonitost rada, organizuje celokupno-materijlno poslovanje suda, sastavlja finansijski plan, periodični obračun i završni račun suda, vodi budžetsko knjigovodstvo, stara se o blagovremonom obezbeđenju potrebnih sredstava za tekuće poslove suda i njihovo namensko korišćenje, stara se o blagovremenom izmirenju zakonskih i ugovorenih obaveza suda, izrađuje izveštaje o materijalnom – finansijskom poslovanju suda i dostavlja ih nadležnim organima, obavlja i druge poslove po nalogu predsednika suda.

Šef finansijske službe u Prekršajnom sudu u Somboru je Željko Ilić.

IT sektor

Tehničar za IT podršku

Instalira i održava sistemski i komunikacioni softver, računarke mreže, računare, štampače i drugu perifernu opremu, instalira i održava aktivnu i pasivnu komunikacionu opremu, administrira LAN mrežu u sudu, pruža osnovno upoznavanje korisnika sa načinom rada računara u svrhu obavljanja posla kao i načinom rada na internetu i korišćenje aplikacija na internetu, primnjuje ativirusne zaštite, izrađuje prateću dokumentaciju, administrira jedinstvenu aplikaciju Prekršajnih sudova Srbije i ostale aplikacije koje se koriste u svrhu rada suda i pomaže u unosu podataka i obuci korisnika, pomaže u sprovođenju statističkih poslova i izrađuje statističke izveštaje, obavlja i druge poslove po nalogu predsednika suda.

Tehničar za IT podršku u Prekršajnom sudu u Somboru je Goran Maksimović.


Pisarnica i referenti

Upisničar

Prima zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, žalbe i druge podneske, vodi odgovarajuće upisnike kao i ostale pomoćne knjige u skladu sa poslovnikom, formira predmete, zadužuje podneske, predmete i ostala pismena, razvodi predmete, vodi evidenciju primljenih rešenih i nerešenih predmeta, obavlja poslove u vezi pripreme, sređivanja i ulaganja predmeta za arhivu i obavlja druge poslove po nalogu šefa odseka pisarnice i predsednika suda.

Upisničari u Prekršajnom sudu u Somboru su:

Jelica Đeneš Lukšić
Ljubica Mitrović
Verona Hancko

Referent ekspedicije

Vrši prijem pošte i razvrstava istu, vrši dostavu zamolnica, drugostepenih odluka, ulaže dostavnice i uplatnice, dostavlja pravnosnažne presude strankama, nadležnim organima i zainteresovanim licima, uz konsultacije sa sudijom upućuje zamolnice drugim sudovima za uručenje presuda i drugih pismena, evidentira uložene žalbe i predmet dostavlja sudiji na uvid, po nalogu šefa odseka pisarnice obavlja poslove u vezi pripreme, sređivanja i ulaganja predmeta za arhivu, prima pismena za ekspedovanje i upisuje ih u poštanske knjige, organizuje nihovo sređivanje i otpremanje i obavlja druge poslove po nalogu šefa odseka pisarnice i predsednika suda.

Referenti ekspedicije u Prekršajnom sudu u Somboru su:

Smiljana Novaković
Tatjana Kondić

Referent na izvršnim predmetima

Izvršava pravnosnažne presude, dostavlja presude na prinudno izvršenje nadležnim sudovima, evidentira izvršene presude i priprema ih za arhivu, sprovodi izvršenje zaštitnih mera i troškova prekršajnog postupka, vodi odgovarajuće pomoćne knjige, evidentira promene u postupku izvršenja, vodi posebnu evidenciju o predmetima u kojima su izrečene kazne zatvora, sprovodi postupak izvršenja presuda drugih prekršajnih sudova i organa uprave kada je izvršenje ovih rešenja u nadležnosti ovog suda, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka pisarnice i predsednika suda.

Referenti na izvršnim predmetima u Prekršajnom sudu u Somboru su:

Livija Peči
Mirjana Bursać
Svetlana Kutina
Slobodan Novaković
Verica Marjanović

Zapisničar

Po godišnjem rasporedu poslova obavlja sve daktilografske poslove u predmetima dodeljenim u rad sudiji kod koga je raspoređen, piše zapisnike na suđenjima, pozive za ročišta, dostavnice i povratnice, obavlja poslove po diktatu kod sudije, vodi računa o urednosti spisa, popunjava naredbe za dovođenje, rešenja o isplati svedocima i dr., dežura sa sudijom po planu dežurstva, vrši prepis tekstova i rukopisa i izraćuje sve vrste tabela, stara se o savremenom oblikovanju teksta, priprema i štampa završene materijale, stara se o čuvanju i prenosu podataka, ispravnosti birotehničke opreme i racionalnom korišćenju kancelarijskog i drugog potrošnog materijala, vodi evidenciju o svom radu, obavlja i druge poslove po nalogu sudije i predsednika suda.

Zapisničari u Prekršajnom sudu u Somboru su:

Daniela Rodić
Dubravka Jaković
Gordana Volić
Gordana Marjanović
Kristina Tot
Ljiljana Bolić
Marina Miščević
Renata Ivanović
Valentina Popović

Arhivar

Stara se o čuvanju predmeta u arhivi u skladu sa Sudskim poslovnikom. Vodi propisane knjige arhiviranih predmeta. Vodi glavnu knjigu arhive. Vodi knjigu primljenih i izdatih predmeta iz arhive. Preduzima mere za vraćanje izdatih predmeta iz arhive, o čemu vodi evidenciju. Postupa po nalozima za izdavanje predmeta. Strankama daje na uvid spise i naplaćuje taksu za izdate fotokopije iz spisa predmeta i kontroliše naplatu sudske takse. Stara se da arhivirani predmeti budu zaštićeni od vlage i požara, te obezbeđeni od oštećenja, uništenja i krađe. Čuva upisnike i imenike iz ranijih godina ako nisu potrebni za tekući rad. Obavlja i druge poslove iz delokruga pisarnice i druge poslove po nalogu predsednika suda.

Arhivar u Prekršajnom sudu u Somboru je Livija Reeb.


Nameštenici

Dostavljač

Vrši dostavu pismena strankama i drugim učesnicima u prekršajnom postupku u skaladu sa odredbama zakona, kao i kada je potrebno hitno izvršiti uručenje pismena ili kada dostava pismena nije mogla biti izvršena iz bilo kog razloga preko PTT službe, vrši dostavu svih pismena podnosiocima zahteva neposrednim putem preko internih dostavnih knjiga, vrši dostavu pismena drugim državnim organima i institucijama, preuzima pristglu poštu u PTT službi za prekšajni sud, obavlja i druge poslove po nalogu sudije, šefa odseka pisarnice i predsednika suda.

Dostavljači u Prekršajnom sudu u Somboru su:

Danijela Milković
Radivoj Banda

Pravosudna straža

Utvrđuje identitet i razloge dolaska lica u zgradu suda, po potrebi pretresa lica i stvari i oduzima predmete kojima bi se mogla ugroziti bezbednost lica i imovine, zabranjuje ulazak u zgradu suda licu sa oružijem, opasnim oruđem, pod dejstvom alkohola ili drugih omamljivih sredstava, zabranjuje neovlašćenom licu ulazak u zgradu suda u radno vreme i ulaz odrđene prostorije, udaljava iz zgrade lica koja se ne pridržavaju njegove zabrane ili ometaju red i mir ili čine prekršaje iz javnog reda i mira i o tome odmah obaveštava organe unutrašnjih poslova, štiti od napada zgradu suda, drugim radnjama štiti imovinu i lica u zgradi, čuva i održava i tehnički ispravnom stanju vatreno oružje i municiju, sačinjava pismeni izveštaj u slučaju sredstava prinude u koji unosi podatke o licu protiv koga je sredstvo prinude upotrebljeno i razlozima za upotrebu, obavlja druge poslove po nalogu sekretara suda i predsednika suda.

Pravosudni stražari u Prekršajnom sudu u Somboru su:

Dejan Surla
Janko Knežević

Spremačica

Održava higijenu u svim prostorijama suda, prijavljuje uočene nedostatke i kvarove u zgradi suda, trebuje materijal i sredstva za održavanje higijene i odgovra za potrošnju istog, obavlja druge poslove po nalogu sekretara suda i predsednika suda.

Spremačica u Prekršajnom sudu u Somboru je Sonja Radošević.