Sudska uprava Prekršajnog suda u Somboru

Poslovi sudske uprave su poslovi koji služe vršenju sudske vlasti.
Poslovima sudske uprave obezbeđuju se uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda.
Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutrašnje organizacije određeni zakonom i Sudskim poslovnikom.

Sudsku upravu Prekršajnog suda u Somboru čine:

• Predsednik suda, Snežana Nikolajev

Predsednik rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave predsednik može poveriti zameniku predsednika.

Za zamenika predsednika suda određena je sudija Sofija Brankov, koja zamenjuje predsednika suda u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.

• Sekretar suda, Goran Đokić

Sekretar suda pomaže predsedniku u vršenju poslova uprave suda, u skladu sa zakonom, Sudskim poslovnikom i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Prekršajnog suda u Somboru.

• Administrativno-tehnički sekretar, Erika Đurkov

Obavlja administrativno-tehničke poslove za predsednika suda.