Расписан конкурс за попуњавање извршилачког радног места записничар у Прекршајном суду у Сомбору

11.12.2017. године, Сомбор

На основу одредби чланова 54 и 55 Закона о државним службеницима ("Сл. гласник PC" бр. 79/05, 81/05- испр., 83/05- испр., 64/07, 67/07- испр., 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), одредби члана 17. став 3. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима ("Сл. Гласник PC" бр. 41/07 и 109/09), а у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Сомбору посл. бр. I Су бр. 9-1/2016 од 14.01.2016. године, председник Прекршајног суда у Сомбору, судија Снежана Николајев оглашава

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Прекршајном суду у СомборуI Орган у коме се радно место попуњава Прекршајни суд у Сомбору, Сомбор, Трг Цара Уроша бр. 1.

II Извршилачко радно место које се попуњава радно место записничар – 1 извршилац

Опис послова: обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад судији код кога је распоређен,и у одсутности записничара код другог судије и судијског помоћника води записнике, пише позиве за рочишта, доставнице, повратнице, обавља послове по налогу судије, води рачуна о уредности списа који морају бити полепљени хронолошким редом, и након сређивања списа експедује одлуке и разводи у уписнику дежура са судијом по плану дежурства, обавља и друге послове по налогу судије и председника суда

Услови: Средња стручна спрема III или IV степена друштвеног, техничког или природног смера, познавање рада на рачунару-провериће се увидом у доказ о познавању рада на рачунару или практичном провером рада на рачунару, уколико се овај доказ не поседује, положен државни стручни испит и положен испит за дактилографа I-а или I-б класа провериће се практичном провером брзине куцања.

III Место рада Апатин, Светог Саве бр. 2.

IV Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

V Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријаве на конкурс Рок за подношење пријава на конкурс је осам дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, податке о стручном усавршавању и посебним областима знања.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: - потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; - оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; - оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; - оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; - oверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); - оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању рада на рачунару; Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа, иста мора бити оверена у суду или општини или код јавног бележника.

VII Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Прекршајни суд у Сомбору, 25000 Сомбор, Трг Цара Уроша бр. 1. , са назнаком: "За јавни конкурс".

VIII Место, дан и време када ће се извршити провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Кандидати чије пријаве буду благовремене, допуштене, потпуне, разумљиве и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, о месту, дану и времену процене стручне оспособљености, знања и вештина, биће обавештени накнадно.

IX Лице које је задужено за обавештење о конкурсу: секретар суда Горан Ђокић, контакт телефон: 025/421- 494

X Напомене: За оглашено радно место радни однос се заснива на неодређено време.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Кандидати који први пут заснивају радни однос на неодређено време у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Прекршајног суда у Сомбору, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.