Raspisan konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta zapisničar u Prekršajnom sudu u Somboru

11.12.2017. godine, Sombor

Na osnovu odredbi članova 54 i 55 Zakona o državnim službenicima ("Sl. glasnik PC" br. 79/05, 81/05- ispr., 83/05- ispr., 64/07, 67/07- ispr., 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), odredbi člana 17. stav 3. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima ("Sl. Glasnik PC" br. 41/07 i 109/09), a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Prekršajnom sudu u Somboru posl. br. I Su br. 9-1/2016 od 14.01.2016. godine, predsednik Prekršajnog suda u Somboru, sudija Snežana Nikolajev oglašava

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Prekršajnom sudu u SomboruI Organ u kome se radno mesto popunjava Prekršajni sud u Somboru, Sombor, Trg Cara Uroša br. 1.

II Izvršilačko radno mesto koje se popunjava radno mesto zapisničar – 1 izvršilac

Opis poslova: obavlja sve daktilografske poslove u predmetima dodeljenim u rad sudiji kod koga je raspoređen,i u odsutnosti zapisničara kod drugog sudije i sudijskog pomoćnika vodi zapisnike, piše pozive za ročišta, dostavnice, povratnice, obavlja poslove po nalogu sudije, vodi računa o urednosti spisa koji moraju biti polepljeni hronološkim redom, i nakon sređivanja spisa ekspeduje odluke i razvodi u upisniku dežura sa sudijom po planu dežurstva, obavlja i druge poslove po nalogu sudije i predsednika suda

Uslovi: Srednja stručna sprema III ili IV stepena društvenog, tehničkog ili prirodnog smera, poznavanje rada na računaru-proveriće se uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru ili praktičnom proverom rada na računaru, ukoliko se ovaj dokaz ne poseduje, položen državni stručni ispit i položen ispit za daktilografa I-a ili I-b klasa proveriće se praktičnom proverom brzine kucanja.

III Mesto rada Apatin, Svetog Save br. 2.

IV Uslovi za rad na radnom mestu: državljanstvo Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

V Rok za podnošenje prijava na konkurs i sadržina prijave na konkurs Rok za podnošenje prijava na konkurs je osam dana od dana oglašavanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijava na konkurs sadrži ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs, podatke o stručnom usavršavanju i posebnim oblastima znanja.

VI Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: - potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; - original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; - original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; - overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; - overena fotokopija radne knjižice; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, ugovori i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo); - original ili overena fotokopija sertifikata ili drugog dokaza o poznavanju rada na računaru; Ukoliko se uz prijavu na konkurs prilaže fotokopija dokaza, ista mora biti overena u sudu ili opštini ili kod javnog beležnika.

VII Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Prekršajni sud u Somboru, 25000 Sombor, Trg Cara Uroša br. 1. , sa naznakom: "Za javni konkurs".

VIII Mesto, dan i vreme kada će se izvršiti provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku: Kandidati čije prijave budu blagovremene, dopuštene, potpune, razumljive i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, o mestu, danu i vremenu procene stručne osposobljenosti, znanja i veština, biće obavešteni naknadno.

IX Lice koje je zaduženo za obaveštenje o konkursu: sekretar suda Goran Đokić, kontakt telefon: 025/421- 494

X Napomene: Za oglašeno radno mesto radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene zaključkom konkursne komisije.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos na neodređeno vreme u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od 6 meseci.
Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji Prekršajnog suda u Somboru, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.